Betingelser

ANVÄNDARVILLKOR
FÖR SAXIS
Version 1.0 från 1 april 2016

Användaren får en kopia av dessa villkor från Saxis via e-post. Användaren måste acceptera villkoren för att kunna skapa annonser eller kontakta annonsörer på Saxis, särskilt avsnitt 8.2 och 9. Användaren bör läsa igenom följande villkor noga innan dessa accepteras.

1. Saxis ApS och Saxis.se

1.1 Saxis tillhandahålls av Saxis ApS, Hillerødgade 30B, 5, DK-2200 Köpenhamn N, Danmark, CVR. nr DK33353448, telefon: +45 33 60 29 29.

1.2 2 Saxis förmedlar kontakt mellan potentiella överlåtare av företag. Överlåtelse av ett företag förstås som försäljning och/eller förvärv av aktier och/eller tillgångar, fusion eller annat förvärv av kontrollen över ett företag.
Med fusion menas egentlig sammanslagning där båda företag upphör och fortsätter i ett nytt fortlöpande företag, men också oegentlig fusion, varigenom ett företagets verksamhet överförs till det andra företaget, som det första företagets aktieägare därefter blir aktieägare av.

2. Registrering av användare

2.1 En fysisk eller juridisk person som är registrerad som överlåtare av ett företag på Saxis ("användaren") måste acceptera dessa användarvillkor innan användaren får möjlighet att skapa en annons på Saxis.

2.2 En företagsmäklare eller liknande kan på samma sätt som beskrivet i avsnitt 2.1 registrera sig som användare på Saxis, antingen i eget namn eller i den potentiella överlåtarens namn.
I så fall ska företagsmäklaren på alla sätt i enlighet med dessa användarvillkor identifieras som den potentiella överlåtare som företagsmäklaren har registrerat eller besvarat en annons på vägnar av, och är solidariskt ansvarig för betalningar enligt avsnitt 8.

2.3 Användaren är skyldig att behandla alla användarnamn och lösenord förtroligt och får inte avslöja dem för någon annan.
Det är inte tillåtet att försöka att få tillgång till Saxis utan ett legitimt användarnamn och lösenord.

3. Skapande och radering av annonser

3.1 Användaren får tillgång till att skapa en eller flera annonser på Saxis.

3.2 Användare som är registrerade som säljare respektive köpare har tillgång till information om motsatt användartyp.
Användare som är registrerade som fusionerade får tillgång till information om varandra.
Användaren kan inte komma åt kontaktinformation för andra användare.


3.3 En annons ska innehålla information om företagets bransch, antal anställda, omsättning, etc.
Annonsen får inte innehålla information som gör det möjligt för någon att identifiera användaren, företaget eller kontakta företaget eller dess representanter.
Man får således inte lämna ut information om namn på användaren, företaget eller kontaktpersoner, adress, telefonnummer, faxnummer eller e-post.
Saxis ApS förbehåller sig rätten att radera information som är i strid med ovanstående utan förvarning eller orientering.

3.4 Användaren kan när som helst inaktivera eller radera sin egen annons.

3.5 Företagsmäklare och liknande, som förmedlar överlåtelse av företag, ska uppge samma information om företaget som man försöker överlåta, som framgår av företagsmäklarens övriga annonser för överlåtaren, till exempel på företagsmäklarens egen hemsida, men med de begränsningar som eventuellt följer av detta avsnitt 3.

4. Förmedling av överlåtelse via Saxis

4.1 Användare ska omedelbart meddela Saxis ApS när användaren har överlåtit ett företag som har annonserats på Saxis, när kontakten till motparten har förmedlats via Saxis.
Detta gäller även om överlåtelsen genomförs efter att användarens annons har blivit inaktiverad eller raderad.
Det förmodas att kontakten har förmedlats via Saxis när en användare har klickat på motparts annons på Saxis.se, eller har kontaktat den andra parten via Saxis innan försäljningen.
Detta gäller oavsett om parterna tidigare har haft kontakt utanför Saxis regi.

4.2 Meddelandet som användaren ska tillhandahålla enligt avsnitt 4.1 ska innehålla identifieringsuppgifter om köparen (köparna), försäljaren (försäljarna), respektive de fusionerande parterna, kontakterpersoner, organisationsnummer, adress, telefonnummer samt företagets försäljningspris, se avsnitt 8.3.

4.3 Användaren, härunder en ev. registrerad företagsmäklare, garanterar att det ovan nämnda meddelande tillhandahålls Saxis ApS och att inga avtal mellan köpare och/eller säljare och/eller de fusionerande företagen och/eller tredje part hindrar detta.

4.4 Om en användare enligt avsnitt 4.2 och 4.1 anger felaktig(a) köpare eller säljare, eller vägrar att lämna den information som användaren enligt avsnitt.
4.2 och 4.1 är skyldig att lämna, övergår ansvaret för betalning av förmedlingsavgiften enligt avsnitt 8.2 till denna användare.

4.5 Saxis ApS förbehåller sig rätten att kontakta användaren eller registrerad företagsmäklare via e-post eller telefon, om en av användarens annonser inaktiveras eller raderas utan att man inom tre månader har anmält till Saxis ApS att överlåtelsen har slutförts.

4.6 Användare får endast kontakta andra användare i syfte att överlåta ett företag.
Det ska särskilt påpekas att företagsmäklare och liknande inte får kontakta andra användare i syfte att övertala en användare till att ingå avtal om exempelvis annonsering hos andra än Saxis.
Om andra användare kontaktas i annat syfte än överlåtelse av företag genom Saxis, ska den användare som har kränkt detta eller bidragit till att en tredje part har kränkt detta ändamål, betala en straffavgift på 25 000 kr. per kontakt till Saxis ApS.
Saxis ApS förbehåller sig rätten i sådana fall utan något ansvar att radera alla annonser som användaren har skapat på Saxis.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Syftet med insamling av personuppgifter i samband med registrering som användare av Saxis är att förmedla kontakter mellan användaren och andra användare av Saxis, samt att upprätthålla användarvillkoren.

5.2 Saxis ApS registrerar följande information som användaren själv har angett: Namn på användarprofilen, kontaktnamn, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer.
Denna information är strikt konfidentiell och publiceras inte på Saxis.se.
Dessutom behandlas ett antal indirekta upplysningar om företaget.
Dessa upplysningar publiceras i annonsen.

5.3 Saxis Företagsbörs behandlar information om vilka annonser under användarens profil som klickas på, och vilka andra användare som kontaktar användaren.

5.4 Webbplatsen använder sig av "cookies", vilket bl.a. tillåter Saxis ApS att se vilka delar av Saxis Företagsbörs som användarens webbläsare tidigare har besökt.
En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar automatiskt i webbläsaren.
I Microsoft Explorer kan cookien raderas i menyn Funktioner - Internetinställningar.
Den använda cookien identifierar inte användaren direkt, utan den dator som användaren använder.
Användningen av cookies påverkar inte säkerheten när man använder Saxis.

5.5 En fysisk individ har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas i Saxis om denna individ, samt uppgifternas syfte, ursprung etc.
En fysisk individ kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter, riktigheten av dessa, och kan kräva radering av felaktig eller vilseledande information.

5.6 Saxis ApS raderar eller anonymiserar personuppgifter som är föråldrade eller som inte längre är relevanta, exempelvis för att användaren har avregistrerat sig.
Saxis ApS raderar inte information som ska lagras enligt lag, exempelvis för redovisningsändamål.

5.7 Saxis Aps har lanserat ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder mot att personuppgifter som behandlas på Saxis, oavsiktlig eller olaglig förstörs, förloras, försämras eller kan kommas åt av obehöriga.

6. Rättigheter

6.1 Om inget annat uttryckligt anges ska användaren förvänta sig att Saxis och härpå tillgängliga uppgifter av alla slag är under immaterialrättsligt skydd, härunder upphovsrättsligt skydd, och användning får därför endast ske inom ramen för befintliga immaterialrättsliga lagar efter Saxis ApS samtycke, eller en konkret innehållsleverantörs samtycke, och i enlighet med de anvisningar som ges i samband med informationen.

7. Ansvar

7.1 Saxis görs tillgänglig i den form som den när som helst befinner sig i, som den är och finns.
All användning av tjänsten sker på användarens egen risk, och Saxis ApS kan under inga omständigheter vara ansvarig för användningen av webbplatsen.
Saxis ApS har således inget ansvar för riktigheten och tillämpligheten av den information som finns tillgänglig på Saxis.se, oavsett form.
Användarens nedladdning, andra förvärv och användning av all slags information som finns tillgänglig på Saxis sker på användarens egen risk och eget ansvar.
Vid länkar till tredje parts webbplatser har Saxis ApS inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

7.2 Saxis Aps tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust, härunder förlust av inkomst, förlust av drift eller dataförlust, driftsstörningar eller annan liknande förlust, heller inte som ett resultat av systemfel, felaktig dataöverföring etc. på Saxis.

7.3 Saxis ApS har rätt att ändra innehållet på Saxis när som helst och utan förvarning.

7.4 Bestämmelserna i avsnitt 7.1- 7.2 skall tillämpas i händelse av att det inte föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet från Saxis sida.

8. Pris

8.1 Skapande av annonser på Saxis.se är gratis, och det är gratis att titta på andra annonser, se. avsnitt 8.2.

8.2 En användare som hänvänder sig till en annan användare på grund av en annons på Saxis ska betala en förmedlingsavgift till Saxis Aps, om ett avtal om överlåtelse därefter har ingåtts.
Exempelvis ska en användare som är registrerad som köpare, och som svarar på en annons från en användare som är registrerad som säljare, betala förmedlingsavgiften, och vice versa.
Förmedlingsavgiften utgör 4 400 SEK. + 3 % av det på Saxis annonserade priset för företaget, dock minimum av det faktiska försäljningspriset, se avsnitt 8.3.
Förmedlingsavgiften påförs moms samt eventuella andra avgifter.
Förmedlingsavgiften påverkas inte av att andra eventuella parter än användaren ingår i överlåtelsen.
Alla användare som är parter i en överlåtelse är solidariskt betalningsskyldiga till Saxis ApS när kontakten mellan parterna har förmedlats via Saxis.se.

8.3 Det faktiska försäljningspriset, se avsnitt 8.2, beräknas som det totala priset som har betalts för de överlåtna bruttotillgångarna utan avdrag för skulder.
Vid överlåtelse av aktier/andelar, utgör försäljningspriset de överlåtna bruttotillgångarna utan avdrag för skulder som företaget häftar för vid tidpunkten för överlåtelsen.

9. Eventuell ångerrätt

9.1 Målgruppen för Saxis är företagare och inte konsumenter.
I den mån att det ändå finns konsumenter som använder sig av Saxis Företagsbörs ger användaren samtycke till att en eventuell ångerrätt enligt konsumentavtal upphör vid den tidpunkt då användarens annons publiceras på Saxis på användarens begäran.

10. Ändring av dessa villkor

10.1 Saxis ApS förbehåller sig rätten att ändra villkoren för användning, även i förhållande till befintliga annonser, med 1 veckas varsel, medan avsnitt 4.2 om försäljningspris och avsnitt 8 om pris kan ändras med minimum 30 dagars varsel.
Om användaren härefter inte vill vara bunden av de nya villkoren, ska användaren radera alla sina annonser från Saxis Företagsbörs och avregistrera sig som användare.
Om detta inte sker anses användaren ha godkänt de nya villkoren.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

11.1 Vid tvister tillämpas dansk lag.

11.2 Tvister mellan användaren och Saxis ApS ska prövas under Saxis Aps jurisdiktion, p.t. Köpenhamns tingsrätt.

FAQ
Vad händer om jag har kontaktat samma säljare på andra ställen än Saxis?

Om du har haft kontakt med säljaren via Saxis och du köper företaget, då spelar det ingen roll om du har haft kontakt på andra ställen också. Du kommer att debiteras en avgift i samband med köpet.

Vad händer om jag köper företaget till ett annat pris än det annonserade priset?

Förmedlingsavgift vid handel är 3 % av det annonserade försäljningspriset + 4 400 SEK. Så det är oväsentligt vilket pris företaget faktiskt handlades till. Det är just därför du kan se ett pop-upp-meddelande innan du kontaktar ett företag som räknar ut avgiften för dig, så att du kan avgöra om du tycker att det är rimligt innan du kontaktar företaget.

Vad händer om jag inte köpte organisationsnumret, utan endast vissa tillgångar?

Varje överföring av tillgångar från det företag som är till salu för dig räknas som en handel, så du behöver inte ha köpt organisationsnumret med för att du ska vara skyldig att betala förmedlingsavgift.